Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum AGH UNESCO, jest beneficjentem programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia w zakresie realizacji projektu pt. Cyfrowy Kampus Nauki i Technologii AGH UNESCO (DigiCamp).

Link do listy podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe:
https://nawa.gov.pl/images/Spinaker/SPINAKER_lista-podmiotow-ogloszenie_wynikow.pdf

Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia, poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Projekt DigiCamp rozszerza ofertę Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie kształcenia, transferu technologii i promocji, jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych kandydatów z krajów szybkiego wzrostu gospodarczego i wynikiem wcześniejszych doświadczeń Centrum AGH UNESCO, w szczególności realizacji Programu Stypendialnego UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych (adresowany do młodych naukowców z krajów rozwijających się). Projekt jest ukierunkowany na budowę intensywnych międzynarodowych programów nauczania, transferu technologii i promocji, które mogą być realizowane zdalnie lub w formie łączącej kształcenie stacjonarne i zdalne (ang. blended learning).

Celem projektu jest rozszerzenie oferty kształcenia o nowe specjalistyczne i innowacyjne projekty, poprawa elastyczności nauczania w formule on-line i dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami; pozyskanie zagranicznych studentów; powiązanie oferty z promocją polskiej myśli technicznej. Projekt wpisuje się w Strategię rozwoju AGH i UNESCO (cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, w szczególności cel 4) w obszarach kształcenia, nauki i innowacji, transferu technologii oraz promocji dobrych praktyk i jest adresowany do studentów lub doktorantów uczelni o profilu inżynierskim (w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych), w szczególności z krajów rozwijających się (według OECD).

Spodziewane korzyści z realizacji projektu:
1. umiędzynarodowienie oferty AGH;
2. poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez rozwój Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia w formule zdalnej;
3. poszerzenie wiedzy o innych kulturach;
4. promocja i koordynacja współpracy w celu naboru zagranicznych studentów, doktorantów, młodych naukowców o profilu inżynierskim, w szczególności z krajów rozwijających się (według OECD);
5. promocja międzyinstytucjonalnych międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych;
6. wypracowanie i doskonalenie systemu obsługi młodych naukowców i studentów zagranicznych;
7. wzmocnienie międzynarodowego wizerunku Jednostki.

Długofalowe efekty oddziaływania projektu:
1. upowszechnienie informacji o AGH jako Uczelni wielu możliwości i rozpoznawalności międzynawowej;
2. budowa Cyfrowego Kampusu Nauki i Technologii AGH UNESCO;
3. budowa oferty Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia realizowanych w formule zdalnej lub w formie łączącej kształcenie stacjonarne i zdalne (ang. blended learning);
4. rozszerzenie umiędzynarodowienia o nowe specjalistyczne i innowacyjne projekty;
5. zwiększenie elastyczności nauczania w formule on-line i blended learning oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
6. powiązanie oferty Uczelni z promocją polskiej myśli technicznej i celami Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 w obszarach kształcenia, nauki i innowacji, transferu technologii oraz promocji dobrych praktyk;
7. popularyzacja kultury polskiej i promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych;
8. dyplomacja ekonomiczna;
9. mulitkulturowość.

Dofinansowanie projektu z UE: 127 348,00 PLN.

Aby aplikować na kursy on-line naciśnij na odnośnik: https://www.digicamp-unesco.agh.edu.pl/en/recruitment-k03/

 

Nasi partnerzy:

Flag Counter